Related image  
 
 صفحه اول | درباره موسسه فنی | معرفی واهداف | اموزشکدهای موسسه | واحدهای اموزشی و پژوهشی | خدمات الکترونيكتألیفات اساتیدارتباط با ما***** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت *********** دانشگاه فنی مرکزی ****** موسسه  فنی – کوت ******
 
Related image    Related image

Image result for ‫المعهد التقني كوت‬‎

البريد الالكتروني للتدريسيين

Related image

برنامه  درسی هفتگیبرنامه امتحانیدانش آموزان اولفارغ التحصیلانبیوگرافی اساتیدنتیجه آزمونهاسخنرانی اساتیداساتید 


مقالات
 

 

مهندس علی حسن هادی نامه احترام و سپاس از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

 

 

پنجشنبه 14/3/2019

 او مهندس علی حسنین هادی مدرس خارجی در وزارت تکنیک های برق در موسسه در نامه تشکر و قدردانی از آقای رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مجید حمید مجید در به رسمیت شناختن تلاش برجسته خود را به یک سخنرانی

  بار جزئیات

 

 

موسسه رایانه و اطلاعات در موسسه یک وب سایت برای آموزش الکترونیکی ایجاد و طراحی می کند

 

 

پنجشنبه 14/3/2019

وسعه در زمینه کامپیوتر و اینترنت تکنولوژی و به منظور بالا بردن سطح آموزشی دانشجویان دانشگاه با غلبه بر مشکلات و دسترسی به سخنرانی از راه دور و از فناوری اطلاعات در زمینه های آموزشی را قادر می سازد مرکز ماشین حساب و اطلاعات

  بار جزئیات

 

 

دکتر حیدر عبدالخالق خدیر پژوهش در زمینه تمرکز انرژی تجدید پذیر ایرلند را منتشر می کندo:p>

 

چهارشنبه 13/3/2019

 

 منتشر شده توسط دکتر حیدر عبدالخالق خضیر آل الوان، رئیس گروه از فن آوری های مکانیکی واحد تولید از پژوهش های علمی موسسه با عنوان (تکامل امید نسل سوخت های زیستی بررسی موضوع) در تمرکز مجله در انرژی های

  بار جزئیات

 

 

آقایان مسئول بخش امور مالی و موسسه حسابرسی در حال شرکت در این کارگاه در دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام حساب های مالی مطابق با الزامات سیستم حسابداری استاندارد)

 

چهارشنبه 13/3/2019

 

 آقای مسئول مالی بخش استادیار علی حسین Mhawesh و بخش آقای میانجی رسمی حسین جاسم حسابرسی موسسه در کارگاه توسط وزارت کنترول و تفتیش از دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام الزامات حسابرسی مالی را مطابق با سیستم حسابداری یکپارچه) در حضور پروفسور دکتر مجید  بار جزئیات

 

 

آقایان مسئول بخش امور مالی و موسسه حسابرسی در حال شرکت در این کارگاه در دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام حساب های مالی مطابق با الزامات سیستم حسابداری استاندارد)

 

چهارشنبه 13/3/2019

 

 آقای مسئول مالی بخش استادیار علی حسین Mhawesh و بخش آقای میانجی رسمی حسین جاسم حسابرسی موسسه در کارگاه توسط وزارت کنترول و تفتیش از دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام الزامات حسابرسی مالی را مطابق با سیستم حسابداری یکپارچه) در حضور پروفسور دکتر مجید  بار جزئیات

 

 

آقایان مسئول بخش امور مالی و موسسه حسابرسی در حال شرکت در این کارگاه در دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام حساب های مالی مطابق با الزامات سیستم حسابداری استاندارد)

 

چهارشنبه 13/3/2019

 

 آقای مسئول مالی بخش استادیار علی حسین Mhawesh و بخش آقای میانجی رسمی حسین جاسم حسابرسی موسسه در کارگاه توسط وزارت کنترول و تفتیش از دانشگاه فنی مرکزی (از اتمام الزامات حسابرسی مالی را مطابق با سیستم حسابداری یکپارچه) در حضور پروفسور دکتر مجید  بار جزئیات

 

 

هیئت ریاست دانشگاه فنی مرکزی از ادارات داخلی موسسه بازدید می کند

چهارشنبه 13/3/2019

 

 آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در دفتر خود یک هیئت دریافت شده از ریاست دانشگاه فنی مرکزی شامل آقای مدیر در وزارت امور داخلی ادارات امور در دانشگاه، دکتر رامی محمد العلوی و آقای تحقیقات اجتماعی در بخش های داخلی بخش در رسمی   بار جزئیات

 

 

دانشکده دبیرستان در موسسه جام حذفی دانشکده دانشگاه کوت را برای بازی بدمینتون برای دختران برگزار می کند

چهارشنبه 13/3/2019

 

از اصل همکاری متقابل بین موسسات آموزش عالی و اجرای یادداشت تفاهم بین Deanship از موسسه و Deanship از دانشگاه کالج کوت میزبان سالن ورزشی در موسسه Deanship دانشگاه کوت بازی بدمینتون جام کالج برای دختران توسط اداره فعالیت های دانشجویی در  بار جزئیات

 

 

مرکز کامپیوتری و انفورماتیک موسسه یک دوره را در (Merge Word Word)

چهارشنبه 13/3/2019

 

 

 در همکاری با بخش علمی در موسسه در برنامه های آموزشی خود را به این نتیجه رسیدند با مرکز کامپیوتر و انفورماتیک دوره با عنوان (پست الکترونیکی ادغام در برنامه کلمه) که به مدت پنج روز با مشارکت تعدادی از آموزش و موسسه Mntsepa به طول انجامید، و شامل     بار جزئیات

 

آقای رئیس موسسه رئیس گروه دندانپزشکی در کالج دانشگاه کوت دریافت

 

 

سه شنبه 7/3/2019

 

  از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و در حاشیه مدیریت (سیستم دوره) کارگاه توسط Deanship از موسسه تنظیم شده است، آقای دین دریافت در دفتر خود پروفسور دکتر حافظ محمد حافظ مدیر گروه پزشکی دندانپزشکی در کوت، کالج دانشگاه، و در این نشست، که     بار جزئیات

 

مؤسسه فنی /كوت  دومین روز از 6 جشنواره قرآنی سعید بن جبیر سالانه را برگزار می کند

 

سه شنبه 5/3/2019

 

  در فعالیت های (سعید بن جشنواره بین المللی جبیر) قرآن ششم سالانه توسط دولت محلی استان واسط برای یک دوره 6-8 / 3/2019 با همکاری آستانه بالا و آستانه مقدس Husseinia و عباسی به مقدس و انجمن قرآنییین در واسط و لینک اتحادیه ها و گردهمایی    بار جزئیات

 

Deanship مؤسسه یک کارگاه آموزشی در زمینه "سیستم دوره"

 

 

سه شنبه 5/3/2019

 

 بغداد با Alujain راه حل زرق و برق فن آوری و صنعتی تحت نظارت وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی، پروفسور دکتر قصی عبدالوهاب را السهیل، در همکاری - آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در افتتاح کنفرانس بین المللی مهندسی دوم دانشگاه فنی   بار جزئیات

 

معاون موسسه در مراسم افتتاح دومین کنفرانس مهندسی مهندسی مهندسی پایدار شرکت می کند

 

سه شنبه 5/3/2019

 

 

  بغداد با Alujain راه حل زرق و برق فن آوری و صنعتی تحت نظارت وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی، پروفسور دکتر قصی عبدالوهاب را السهیل، در همکاری - آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در افتتاح کنفرانس بین المللی مهندسی دوم دانشگاه فنی

  بار جزئیات

 

کمیته برای تهیه برنامه کاری برای اجرای معیارهای اعتبار سازمانی ملی موسسات آموزش عالی در عراق در موسسه اولین جلسه خود را برگزار می کند

دوشنبه، 2014/04/3

 

  به منظور آماده سازی یک طرح عملی یکپارچه با محدودیت های خاص زمان، از جمله (از اتمام نوشتن، آماده سازی طرح بهبود، اجرای طرح بهبود) و تصویب نهادی از چهار از 2018-2022 سال گره از کمیته آماده سازی یک نرم افزار برنامه عمل از استانداردهای ملی

  بار جزئیات

 

موسسه فنی / KUT به دانشگاه دانشگاه فنی مرکزی با تولید 100 کیلوولت انرژی خورشیدی میپردازد

 

 

یکشنبه 3/3/2019

 

   

      همگام با توسعه علمی، به منظور کاهش بار بر روی سیستم اصلی برق در موسسه تیم انرژی خورشیدی نصب و راه اندازی یک سیستم سلول های خورشیدی به نفع بخش سلامت و بهداشت جامعه و تکنیک های حسابداری و تحت نظارت مستقیم و روزانه پس از این با آقای  بار جزئیات

 

طراحی و ساخت دستگاه برش CNC در کارگاه جوشکاری در موسسه فنی KUT

 

پنجشنبه 28/2/2019

   

    تلاش رزومه شده طراحی و ساخت دستگاه هوشمند برای دستگاه برش پلاسما (CNC) در کارگاه از آزمایشگاه های واحد و کارگاه های آموزشی در موسسه جوش، به عنوان مقدمه از مدل طراحی ماشین و سپس ایجاد مواد اولیه آهن و دستگاه های دیجیتال Qguaah، پس از آن است تولید مستقیم است که  بار جزئیات

 

موسسه فنی / Kut اولین تشکیل در دانشگاه فنی مرکزی است ایجاد سالن هوشمند، که در برنامه های اینترنت فناوری (IOT) کار می کند

 

پنجشنبه 28/2/2019

 

   

 

   (IOT) در بخش فن آوری برق در موسسه، به عنوان هدف این پروژه را به انجام استاد ایجاد کلاس درس به منظور همگام شدن با پیشرفت در زمینه اشیاء اینترنت (اینترنت از چیزهایی) و تلاش های خود حمایت مستقیم از آقای دین سالن های هوشمند کار همه چیز
بار جزئیات

 

مدیر شیعه واک در واسط از موسسه بازدید می کند

 

دوشنبه 25/2/2019

 

      آقای رئیس موسسه استادیار دکتر مهدی فرحان، پسران خود را در دفتر خود، مدیر دکتر عبدالرحمان عبدالکریم رضا Aldbe از شیعه وقف در استان واسط دریافت کرده است. در آغاز این جلسه، که توسط دانشیار اداری دکتر احمد عبدالرزاق عبدالرضا آقای دین برگزار شد  ابار جزئیات

 

کمیته پیگیری باشگاه دانشجویی موسسه باید با انجام معاینه بهداشتی سایت کار شروع به کار کند

 

یکشنبه 24/2/2019

 

    آغاز پیگیری کمیته دانشجویی باشگاه در محل کار موسسه برای انجام معاینات پزشکی بر روی آب میوه های فروشگاه و شیرینی و دانشجویان باشگاه داشتن شده است از دست دادن آماده سازی مکان های مواد غذایی و ذخیره سازی مواد غذایی و همچنین پیگیری بهداشت و   ابار جزئیات

 

برای بحث در مورد نتایج در ترم اول سال تحصیلی 2018 - 2019 ریاست بخش فناوری فضایی در موسسه برگزار شد جلسه با دانش آموزان

 

یکشنبه 24/2/2019

 

    ریاست اداره فن آوری فضایی در سمپوزیوم علمی آموزشی مؤسسه با دانش آموزان مرحله اول و دوم به بحث در مورد نتایج آزمایشات برای ترم اول 2018 برگزار شد - 2019، در این سمینار به بحث در مورد  ابار جزئیات

 

رسمی موسسه آقای بخش رسانه درگیر چرخه تص (فیلمهای مونتاژ و کلیپ های ویدئویی) در دانشگاه فنی مرکزی

پنجشنبه 21/2/2019

 

  آقای محمد عبدالستار شرکت رسمی مسنجر بخش رسانه در موسسه (فیلمهای مونتاژ و کلیپ های ویدئویی) توسط وزارت اطلاعات و روابط عمومی را در ریاست جمهوری دانشگاه فنی مرکزی با همکاری دانشکده هنرهای کاربردی و با مشارکت کارکنان رسانه ها در تشکل های  ابار جزئیات

 

آقای رئیس موسسه در جلسه چهارم از بدن نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 -2019 شرکت

پنجشنبه 21/2/2019

 

 آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه چهارم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و به ریاست آقای رئیس جمهور از دانشگاه پروفسور دکتر مجید حمید مجید و حضور دستیار علمی، اداری و ابار جزئیات

 

دو معلم از این موسسه در افتتاح اولین کنفرانس علمی بین المللی آکادمی آکادمی های دانشگاه های عراق در دانوک

 

سه شنبه 19/2/2019

 

 

  Altdrician در موسسه آقای دانشیار رئیس اداری و امور مالی، دکتر احمد عبدالرزاق عبد رضا البکری و آقای رئیس تجزیه و تحلیل آسیب شناختی وزارت استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili در نخستین همایش بین المللی علمی از انجمن دانشگاهیان عراقی، که در کالج آموزش و پرورش عمومی در دانشگاه دهوک تحت شعار برگزار    ابار جزئیات

 

آقای رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی در سفر خود به موسسه موسسه کوت رشد در روز بعد از من با کار مداوم زده شد و بازدید از تمام پروژه های جدید را باز کرد و از پیشگامان

 

دوشنبه 18/2/2019

 

اما در بعد از ظهر دوشنبه بازدید، مربوط به 18/2/2019 موسسه آقای رئیس جمهور از دانشگاه مرکزی فنی پروفسور دکتر مجید حمید مجید توسط آقای دین دکتر مهدی ساختار فرحان و آقایان، دستیاران علمی و اجرایی و امور دانشجویی و تعدادی از روسای ادارات   ابار جزئیات

 

تعدادی از معلمان مؤسسه فنی / KUT در کارگاه بین المللی مهارت های نوشتن فنی در دانشگاه تهران شرکت می کنند

 

یکشنبه 17/2/2019

 

از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی در عراق و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از معلمان شرکت کننده در این موسسه، قبلا استاد دیژلا مهدی محمود النجار و  ابار جزئیات

 

آقای رئیس گروه مهندسی برق در موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فناوری مرکزی دریافت می کند

یکشنبه 17/2/2019

 

دکتر راد فرهود جیزب ، رئیس بخش تکنیک های الکتریکی در موسسه، نامه ای از تشکر و قدردانی رئیس جمهور از دانشگاه فنی مرکزی، دکتر مجید هامید Majeed ، به رسمیت شناختن تلاش های علمی برجسته او، که در تحقیقاتبار جزئیات

 

یکی از معلمان این موسسه در مبارزات هفته تمیز برای دولت محلی واسط شرکت می کند

پنجشنبه 14/2/2019

به خاطر زیبایی ترین و زیباترین شعار راه اندازی شده توسط دولت محلی در واسط در کمپاین (تمیز کردن هفته) با مشارکت والدین و تیم های داوطلب و سازمان های جامعه مدنی و ادارات دولتی،

ابار جزئیات

 

تعدادی از کارکنان گروه تکنیک های فضایی در موسسه یک کمپین تعمیر و نگهداری برای دستگاه های آزمایشگاهی تصویربرداری در بخش انجام می دهند

سه شنبه 12/2/2019

 

در آماده سازی برای ترم دوم و خود کمک، تحت نظارت رئیس بخش، دکتر حسین حافظ حمشی، تعدادی از کارکنان بخش تکنیک های نظرسنجی تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی تصویربرداری در بخش برنامه برنامه تعمیر و       ابار جزئیات

 

مهندس عبدالسلام یعقوب یک نامه از قدردانی و قدردانی رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

سه شنبه 12/2/2019

 

مهندس عبدالسلام یكوب ابراهیم، ​​عضو بخش آزمایشگاه ها و آزمایشگاه ها در موسسه، نامه ای از قدردانی و قدردانی رییس دانشگاه فنی دانشگاه را دریافت كرد. مجید هامید مجید ، به رسمیت شناختن تلاش های برجسته اش و کار برجسته در تعمیر ستون های انتقال قدرت از      ابار جزئیات

 

رئیس بخش مهندسی مکانیک مؤسسه در یک کارگاه آموزشی "آموزش و پرورش معادن و فاضلاب" در دانشگاه فنی مرکزی شرکت می کند

 

دوشنبه، 11/2/2019

 

  

آقای حیدر عبد الخالق خضیر آل الوان، رئیس تکنیک های مکانیک در موسسه، در کارگاه آموزشی "معدن و آموزش و پرورش فاضلاب" در همکاری با یک تیم تخصصی از جمعیت هلال احمر عراق برگزار شده توسط وزارت فعالیتهای دانشجویی     ابار جزئیات

 

انحلال موسسه فنی شروع به ساختن سیستم تولید انرژی پایدار و سازگار با محیط زیست و تولید بیوگاز (گاز زیستی )

دوشنبه، 11/2/2019

 

  

دبیرخانه مؤسسه، برای اولین بار از مرحله توسعه ساخت و ساز ساختمان، به منظور جلوگیری از توسعه جهان، به خصوص در زمینه تولید انرژی و پس از ساخت سلول های خورشیدی برای کمک به برق در بخش های سلامت و حسابداری جامعه، سیستم تولید بیو گاز، موسسه، دکتر مهدی فرحان    ابار جزئیات

 

بخش علمی این موسسه دوره ای در بنیاد برقی برای بیکار است

 

پنجشنبه 10/2/2019

 

  

 

در طرح آموزشی برای سال تحصیلی جاری با همکاری وزارت تکنیک های برق در موسسه دوره بخش علمی تحت عنوان (برق) برای فارغ التحصیلان بیکار این موسسه و سایر اقشار   ابار جزئیات

 

موسسه Deanship یک دوره آموزشی برای کارکنان بخش های داخلی تحت عنوان (مهارت های چرخه برای مقابله با گروه ها داخلی دانش آموزان) مورد بررسی قرار

 

چهارشنبه 6/2/2019

  

برای افزایش مهارت رهبری و مدیریت عملکرد و نحوه برخورد با دیگران سازماندهی شده توسط Deanship از موسسه و یک دوره آموزشی دو روزه برای ناظران FAYHAA محوطه دانش آموزان از وحدت بخش های داخلی تحت عنوان (برخورد با گروه ها داخلی  ابار جزئیات

 

تیم از انرژی خورشیدی در موسسه ادامه نصب از گروه دوم از سلول های سیستم، و آقای دین بر کار و برکت کسانی که اجرا

 

 

چهارشنبه 6/2/2019

 

همگام با توسعه علمی، به منظور کاهش بار بر روی سیستم اصلی برق در موسسه پس از اتمام نصب و راه اندازی سیستم برای اولین بار از سلول های خورشیدی وزارت بهداشت و درمان آزمایشگاه جامعه خورشیدی نیروی کار انرژی آغاز شد در موسسه افتتاح سیستم دوم ابار جزئیات

 

آقای رئیس موسسه و دیدار با مدیران و سرپرستان اسمبلر ایمان دانشجویان مسکن در موسسه

 

دوشنبه 4 فوریه 2019

 

در حضور آقای دانشیار رئیس امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، آقای دین دکتر مهدی فرحان با ساختار مدیران و سرپرستان اسمبلر FAYHAA و ایمان برای دانش آموزان مسکن در موسسه ملاقات نمود، و در این نشست به بحث کار از ایجاد بخش برنامه ریزی در ابار جزئیات

 

دبیر این موسسه در جلسه پنجم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

 

سه شنبه 31/1/2019

 

اختار آقای دین دکتر مهدی فرحان در جلسه پنجم از اولین همایش علمی رشته های مهندسی، که در ناتوانی فناوری موسسه بغداد برگزار شد، به رهبری دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز سخنرانی خود تایید کرد که مطالعات تحقیقاتی و مقالات کار ارائه شده به در طرح های مربوطه از ارزش این کنفرانس جمع آوری شرکت در یک  ابار جزئیات

 

به منظور بهبود استانداردهای کیفیت در بخش سلامت و بهداشت جامعه آزمایشگاهی در موسسه یه جلسه ای با مقامات در بخش آزمایشگاهی

 

چهارشنبه 30/1/2019

 

در حضور دکتر امیره Mrebe سار Fadhli، رئیس بخش سلامت و بهداشت جامعه در موسسه با دستیار معلم عضو روا کامل عبد تیم با کیفیت انجمن در مقامات موسسه آزمایشگاه در بخش ملاقات نمود، در این نشست بود، یادداشت بررسی کمیته وزارتی ویژه برای پیگیری . ابار جزئیات

 

. گروه بهداشت عمومی در موسسه دوره ای (توانبخشی ریوی و ریه)

 

 

سه شنبه 29/1/2019

 

در طرح های آموزشی خود را برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و در همکاری با بخش علمی گروه بهداشت جامعه در موسسه یک دوره آموزشی تحت عنوان (احیای قلبی ریوی و) با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه سازمان یافته است. و اطمینان حاصل شود که جلسه . ابار جزئیات

 

مربی بسته در مؤسسه مسابقات لیگ زندانیان عراق با پنج بازیکن فوتبال برگزار می کند

 

دوشنبه 28/1/2019

در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش از موسسه و اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و ریاست از زندانیان سیاسی در واسط بازی پنج زندانیان لیگ فوتبال بنیاد در عراق انجام شد در سالن ورزشی بسته .. ابار جزئیات

 

2019 - آقای رئیس موسسه در پنجمین نشست شورای مرکزی دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018 شرکت کردند

 

دوشنبه 28/1/2019

قای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه پنجم از دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی شرکت کردند 2018 -2019 که گره در موسسه توانبخشی مدیریت رصافه، به ریاست آقای رئیس پروفسور دکتر مجید حمید مجید و در حضور پروفسور دکتر فرید مجید  ... ابار جزئیات

 

مؤسسه فناوری اطلاعات و فن آوری اطلاعات در یک کارگاه آموزشی در مرکز آموزش مداوم در مورد "فعال سازی یادگیری الکترونیکی" شرکت می کند.

یکشنبه 27/1/2019

 

 

 

او دستیار برنده معلم موسی ماشین حساب بیاثری و مرکز اطلاعات در رسمی موسسه در کارگاه های میزبانی شده توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (فعال سازی آموزش الکترونیکی) با مشارکت مقامات مراکز ماشین حساب در شکل بندی  ... ابار جزئیات

 

خانم رئیس گروه سلامت و بهداشت جامعه در موسسه در مراسم افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی از مراسم علوم محض در دانشگاه قادسیه

 

پنجشنبه 24/1/2019

 

 

دعوت رسمی از ریاست جمهوری را از دانشگاه قادسیه حضور دکتر امیره Mrebe سار Fadhli، رئیس بخش سلامت و بهداشت جامعه در موسسه باز از علوم محض اولین کنفرانس علمی بین المللی توسط دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه قادسیه تحت موضوع مراسم ... ابار جزئیات

 

یکی از اعضای تیم (GIS) در موسسه به نمایندگی از آقای علی عبدالرزاق در یک کارگاه ریاست دانشگاه فنی مرکزی (کار سیستم های اطلاعات جغرافیایی) سازمان یافته شرکت

 

چهارشنبه 23/1/2019

 

 

آقای علی به عنوان عبدالرزاق، یکی از اعضای تیم مؤسسه با شرکت (GIS) و داده پردازنده در آن در کارگاه برگزار شده توسط ریاست دانشگاه فنی مرکزی (کار جغرافیایی برنامه سیستم های اطلاعات از دانشگاه ها و تشکل های خود را از کالج ها و موسسات)، که توسط  ... ابار جزئیات

 

آقای رئیس موسسه به مراسم افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی جامعه از مراسم دانشگاه واسط دانشگاه

 

چهارشنبه 23/1/2019

 

 

آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان از افتتاح نخستین همایش بین المللی علمی از جامعه از دانشگاه دانشگاه واسط مراسم که با شعار برگزار شد (تحت آرم دانشگاه و جامعه با هم برای ساخت یک جامعه مرفه و نسل امیدوار) در همکاری با دانشگاه نیوکاسل و سازمان ... ابار جزئیات

 

مدیر گروه ارزیابی کیفیت و عملکرد موسسه در کارگاه آموزشی تحت عنوان "دستورالعمل های کاری و روش های رویه ای" در دانشکدۀ فنی مهندسی - بغداد شرکت می کند

 

چهارشنبه 23/1/2019

 

 این کارگاه با حضور دکتر نبیل جمیل یاسین، دبیر کالج و دکتر خدیر جئول، معاون امور اداری و مالی موسسه حضور داشت. برای مشارکت مقامات مردم از تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد و مقامات واحد اعتباربخشی ... ابار جزئیات

 

تعدادی از کارکنان موسسه در دوره (کارمند عمومی از نظر حقوق و وظایف و 2) در مرکز آموزش مداوم شرکت می کنند

 

سه شنبه 22/01/2019

 

تعدادی از کارکنان موسسه در برنامه های آموزشی توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (یک مقام دولتی از نظر حقوق و وظایف و نظم و انضباط / 2) مجموعه ای شرکت کردند و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت ... ابار جزئیات

 

صاحبان کارگاه های جوشکاری و نجاری در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی موسسه، 80 آزمایشگاه کرسی (Astol) را برای آزمایشگاه های گروه بهداشت عمومی

 

يكشنبه 20/1/2019

 

 

تعدادی از کارکنان موسسه در برنامه های آموزشی توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (یک مقام دولتی از نظر حقوق و وظایف و نظم و انضباط / 2) مجموعه ای شرکت کردند و اطمینان حاصل شود که جلسه بستر های نرم افزاری، که به مدت ... ابار جزئیات

 

آقای رئیس بخش مهندسی مکانیک در موسسه تاییدیه از 4 مجله علمی بین المللی دریافت می کند

 

يكشنبه 20/1/2019

 

 

آقای رئیس گروه از فن آوری های مکانیکی واحد تولید در موسسه، دکتر حیدر عید خالق آل الوان از تشکر و قدردانی از چهار مجله علمی بین المللی طبقه بندی به عنوان ظروف علمی مانند Scopus و i به طوری که برای ارزیابی چهار تحقیقات علمی برای انتشار   ابار جزئیات

 

دانشجویان موسسه امتحانات ترم اول مطالعات صبح و عصر برای سال تحصیلی 2018-2019 را انجام خواهند داد

 

يكشنبه 20/1/2019

 

بآقای دین بازرسی سالن جو امتحان زمستان سرد و آفتاب صبح زیبا شروع به موسسه دانش آموزان به انجام امتحانات ترم اول برای مطالعات صبح و عصر برای سال تحصیلی 2018-2019 در روز یکشنبه 20/1/2019 به عنوان دانش آموزان ثبت نام شده در مکان های تعیین     ابار جزئیات

 

بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه سازماندهی سمیناری تحت عنوان (رشد باکتریها بر روی رسانه ها و عوامل موثر بر رشد باکتری AGRO)

 

پنجشنبه 16/1/2019

 

بخش سیستم های تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در سمینار موسسه تحت عنوان (رشد باکتریها بر روی عوامل AGRO رسانه موثر بر رشد باکتری) با آموزش در معلم بخش عدنان کامل شبیب، که در سالن کنفرانس را در ..    ابار جزئیات

 

کمیته ارزیابی آزمایشگاه های آموزشی وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی از موسسه بازدید می کند

 

چهارشنبه 2015/1/15

 

موسسه کمیته ارزیابی آزمایشگاهی آموزش و پرورش وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی بازدید شامل دکتر زیاد نبیل نجم، دکتر علی مهدی مطلق برای واقعیت آزمایشگاه آموزشی در موسسه و میزان استفاده از استانداردهای کیفیت، و توسط کمیسیون، ساختار آقای دین دکتر    ابار جزئیات

 

برگزاری انتخابات نماینده دانشجویی در شورای موسسه

 

 

چهارشنبه 2015/1/15

 

 

ارجاع به بخشنامه های ریاست دانشگاه مرکزی فنی و در یک فضای دموکراتیک انتخابات را انتخاب نماینده از دانش آموزان در شورای موسسه برای سال تحصیلی 2018-2019 است روند انتخابات در حضور آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان و آقای دانشیار   ابار جزئیات

 

بخش نشانگر نور را به عنوان API در بخش نمایشهای اصلی نصب کنید

 

چهارشنبه 2015/1/15

 

پس از ایجاد نقاشی کاشی کربلائی در ورودی موسسه و افزودن زیبایی شناختی جدید به ورودی نمایشهای اصلی و اشاره به دستورالعمل ساختار آقای دکتر مهدی فرحان و با تلاش  ابار جزئیات

 

دکتر حسام سامی آوید، مدرس گروه تحلیل آسیب شناسی در موسسه است

 

دوشنبه 14/1/2019

 

  آموزش دکتر حسام سامی Owaied در بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در کمیته شرکت به بحث در مورد پایان نامه یک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد (فرح عامر عبد) از گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در دانشکده فن آوری های بهداشت و پزشکی /  ابار جزئیات

 

به منظور آماده سازی عملکرد روحی و روانی برای اولین بخش چهارم از امتحانات تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه خواهد نشست با دانش آموزان از مرحله اول نگه

دوشنبه 14/1/2019

 

  به مناسبت نزدیکی امتحانات سه ماهه اول و نیاز به برنامه ریزی و آماده قرارداد او بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی روانی و ذهنی در جلسه موسسه با دانش آموزان از مرحله اول به توضیح است که دستورالعمل ها را برای امتحانات، اظهار داشت استادیار دکتر عبدالله   ابار جزئیات

 

اساتید و دانشجویان دانشکده مکانیک از توانایی موسسه هستند به بازدید دار واسط شاخه برای کودکان یتیم

 

 

دوشنبه 14/1/2019

 

 در فعالیت های فعالیت های دانش آموز مبارزات بخش و کار داوطلبانه انجام گرفته در موسسه اساتید و دانشجویان دانشکده مکانیک توانایی سیستم شعبه خودرو در سایت بازدید مؤسسه به دارالفنون واسط شاخه برای کودکان یتیم در شهرستان کوت، در سایت رسمی،  ابار جزئیات

 

آقای رئیس دفتر مشورتی موسسه شرکت در دفاتر مشاوره در وزارت آموزش عالی مدیران نشست

 

دوشنبه 14/1/2019

 

   استادیار دکتر خالد یاسین Zughayyar Zamili رئیس دفتر مشورتی موسسه و رئیس بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی مشورتی مدیران دفتر جلسه که به وزیر دکتر قصی السهیل، که در دفاتر مشاوره سخنرانی خود در دانشگاه را .  ابار جزئیات

 

مدیر بخش علمی این موسسه در یک کارگاه آموزشی در زمینه فعال سازی آموزش الکترونیکی در مرکز آموزش مداوم شرکت می کند

 

 

دوشنبه 14/1/2019

 

 

   رسمی آقای علمی بخش در دستیار معلم سهام محمد مؤسسه شرکت سر سخت در کارگاه های میزبانی شده توسط مرکز آموزش مداوم در دانشگاه فنی مرکزی تحت عنوان (فعال سازی آموزش الکترونیکی)، که بیش از دو روز به طول انجامید، با مشارکت مردم علمی، مقامات .  ابار جزئیات

 

آقای رئیس موسسه در جلسه سوم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019

 

یکشنبه 13/1/2019

 

  آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان در جلسه سوم از بدن شرکت نظارت مطالعات شب در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 - 2019، که گره در ریاست جمهوری از دانشگاه، به ریاست ..  ابار جزئیات

 

دبیر این موسسه در اولین جلسه ویژه شورای دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

یکشنبه 13/1/2019

 

 

  2019، که گره در ریاست جمهوری از دانشگاه، به ریاست دکتر مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور دانشگاه پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار علمی و خودشان رؤسای دانشکده ها و موسسات این دانشگاه، که اختصاص داده است - آقای رئیس موسسه، ..  ابار جزئیات

 

گروه فناوری منابع آب در موسسه یک دوره اولیه در (Auto Cad)

 

 

یکشنبه 13/1/2019

 

 

 در برنامه های آموزشی خود را برای سال تحصیلی 2018 - 2019 و در همکاری با بخش علمی وزارت منابع آب در موسسه در چرخه اولیه (خودرو CAD) با مشارکت تعدادی از مردان و زنان مؤسسه و از همه تخصص این نتیجه رسیدند. شامل تعریف چرخه برنامه درسی ..  ابار جزئیات

 

ساخت (50) پایه آهن برای سلول های خورشیدی در آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی واحد در موسسه

 

سه شنبه 10/1/2019

 

 خود تلاش را آغاز کارگاه جوشکاری فرشته در آزمایشگاه ها و کارگاه در موسسه شروع به تولید 50 پایه آهن جدید برای سلول های خورشیدی، گفت: رسمی مهندس مرتضی فالح مجید ..  ابار جزئیات

 

آقای رئیس جمهور از بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی شرکت در بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه واسط

سه شنبه 10/1/2019

 

 سر استادیار دکتر خالد یاسین  زينب الزامليبخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه در کمیته شرکت به یک استاد از دانش آموز (میوه درخت سمان کوهی حسن عبد بالا) ..  ابار جزئیات

 

تضمین کیفیت بخش و ارزیابی عملکرد موسسه حفظ یک کارگاه آموزشی در اجرای فرم پیگیری برای کیفیت مورد نیاز آزمایشگاه طبقه بندی (آموزشی، بشردوستانه، صوتی، کامپیوتر)

دوشنبه 7/1/2019

 

    در حضور ساختار سرتیپ دکتر مهدی فرحان سازماندهی شده توسط تضمین بخش کیفیت و ارزیابی عملکرد کارگاه موسسه در اجرای پیگیری طبقه بندی اشکال مورد نیاز با کیفیت   ..  ابار جزئیات

 

معلمان و دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در موسسه مبارزه برای کار داوطلبانه، کتابچه ایمنی را برای رانندگان توزیع می کنند

دوشنبه 7/1/2019

 

 

   به منظور افزودن لمس زیبایی شناسی جدید به پورت اطلاعات اصلی موسسه و اشاره به دستورالعمل های دین، دکتر مهدی فرحان. با تلاش های استثنایی، کارکنان واحد مهندسی تحت  ..  ابار جزئیات

 

معلمان و دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در موسسه مبارزه برای کار داوطلبانه، کتابچه ایمنی را برای رانندگان توزیع می کنند

دوشنبه 7/1/2019

 

 

در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در مبارزات موسسه و کار داوطلبانه جای گرفتن در بخش های علمی و برای انتشار آگاهی علمی، آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و ..  ابار جزئیات

 

موسسه یک کارگاه آموزشی در زمینه "آگاهی از واقعیت آموزش فنی"

 

سه شنبه 3/1/2019

 

در حضور استاد علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و رئیس کمیته آگاهی در موسسه و تعدادی از روسای ادارات علمی و اعضای کمیته آگاهی در موسسه برگزار شده توسط Deanship از موسسه و یک کارگاه تحت عنوان (آگاهی های آموزش فنی) توسط دستیار  ابار جزئیات

 

نتیجه گیری دوره ایمنی زبان عربی در موسسه

 

سه شنبه 3/1/2019

 

در طرح آموزش در توسعه یک فرشته موسسه سازمان علمی بخش دوره (ایمنی به زبان عربی / 2) با مشارکت 25 عضو و وابسته از تمام توابع پزشکی، فن آوری و اداری در موسسه که در تغییر نمرات و تبلیغات به معاشرت قرار می گیرند، که به طول انجامید بیش از  ابار جزئیات

 

انحلال موسسه یک سمینار آموزشی برای اعضا (احترام به حریم شخصی فرد در جامعه و اخلاق کاری)

سه شنبه 3/1/2019

 

 سازماندهی شده توسط Deanship موسسه آگاهی سمینار آموزشی در زمینه توسعه انسانی برای کارکنان موسسه (احترام به حریم خصوصی فرد در اخلاق جامعه و کار) انجام شده توسط محقق اجتماعی ابار جزئیات

 

دبیر این موسسه در جلسه سوم اولین کنفرانس علمی برای توسعه تخصص های مهندسی شرکت می کند

 

يكشنبه، 30/12/2018

 

کتر مجید حمید مجید، رئیس دانشگاه فنی مرکزی، که در آغاز جلسه، بر ضرورت بحث در مورد این کنفرانس تأکید کرد و بسیاری از مشکلات را که همراه با این فرآیند است شناسایی می کند. در حال حاضر، پدیده آموزشیابار جزئیات

 

دبیر موسسه این کمیته را تشکیل می دهد تا درباره پایان نامه کارشناسی در دانشکده مهندسی برق - بغداد صحبت کند

 

پنجشنبه، 27/12/2018

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان رئیس ساختار کمیته کارشناسی ارشد دانش آموز (عمر محمد نواده)، مهندسی تکنیک های برق در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (راه جدید برای بهبود توانایی جبران سیستم قدرت در سیستم hybridization). جایی که او مدرک (عالی) به دست آورد. کمیته بحث از دکتر ابار جزئیات

 

بخش علمی موسسه برگزاری سمینار در مورد تجربه موسسه در GIS است ،

 

پنجشنبه، 27/12/2018

 

 

ش علمی این موسسه، توسط پردازنده داده شده در تیم سیستم، یک سمینار را در مورد خدمات، مزایا، منافع، افق آینده، مدیریت برنامه ریزی و تجربه موسسه فنی / KUT در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برگزار کرد. علی باسم عبدالرزاق دانش آموزان ابار جزئیات

 

سرپرست واحد پیگیری در موسسه در جلسه دوم پس از آن در دانشگاه فنی مرکزی سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

 

آقای باسم راشده Zuwaid ، رئیس واحد پیگیری در موسسه، شرکت در جلسه دوم سازماندهی شده توسط اداره پیگیری در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018-2019 تحت ریاست آقای مازن کریم حسن، مدیر بخش این دانشگاه. از دستورالعمل هبار جزئیات

 

تحت عنوان (اسلام و تمدن - قطع ارتباط یا ارتباط) انحلال موسسه برگزاری یک سخنرانی آموزشی برای تحمل آقای محسن المرادی

 

 

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 حضور نماینده موسسه، دکتر مهدی فرحان ، دبیر موسسه و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سران، استادان و دانشجویان بخش های علمی، دبیرخانه این موسسه آگاهی آموزشی مذهبی را با مشارکت امینی (مدرسه محسن) برگزار کرد. مرتضی آل Atbi جناب و برجسته مهماخبار جزئیات

 

دبیر این موسسه از مدیر کل استان واسط بازدید می کند تا به مناسبت استعفای وی به مدیر تبریک بگوید

 

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

آقای دین بازدید دکتر مهدی فرحان ، ساختار مدیر کل آموزش و پرورش استان واسط برای ارائه به دکتران تبریک می گوید احمد شهاب بیانیه حامد به مناسبت ورود به پست مدیر مدرسه و آرزو می کرد که او موفقیق در کار خود برای مردم خدمات ولایت خود ادامه دهد، این جلسه با مبادله دیدگاه ها و افق های باز همکاری مشترک دو طرف در همه زمینه ها در پ  خبار جزئیات

 

رئیس تکنیک های الکتریکی در موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

 

چهارشنبه 26/12/2018

 

 

دکتر راد فرهود جیزب ، رئیس تکنیک های برق در موسسه، شرکت در کمیته بحث از پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان ( Ruaa عبد -Mohamed)، مهندسی مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و مهندسی فناوری، دانش  خبار جزئیات

 

دبیر این موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی برق - بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 25/12/2018

 

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان ، شرکت در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (علی کاظم) حمزه )، مهندسی تکنیک های برق الکتریکی در دانشکده مهندسی برق در دانشگاه فنی مرکزی (بسیار عالی). کمیته بحث از دکتر درسی یوسف محمود به عنوان رئیس و اعضای دکتر علی ناصر حسین و دکتر عل ..    خبار جزئیات

 

دبیر این موسسه در نشست چهارم شورای دانشگاه فنی برای سال تحصیلی 2018-2019 شرکت می کند

دوشنبه 24/12/2018

 

2019، که گره در ناتوانی آماده مربیان فنی موسسه، به رهبری پروفسور دکتر مهندس مجید حمید مجید رئیس دانشگاه و در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار رئیس امور علمی و استادیار دکتر - ساختار آقای دین دکتر مهدی ..    خبار جزئیات

 

به مناسبت روز جهانی افراد با نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی، معلمان و دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در مؤسسه از مرکز بازماندگان مصنوعی در کوت بازدید می کنند

دوشنبه 24/12/2018

در چارچوب کار داوطلبانه انجام شده توسط بخش های علمی موسسه و به مناسبت روز بین المللی نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی که در ماه دسامبر همزمان شد، معلمان و دانشجویان گروه تحلیل آسیب شناسی و جامعه سلامت یک سفر علمی به مرکز عصبی مصنوعی      خبار جزئیات

 

به مناسبت روز جهانی افراد با نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی، معلمان و دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی و بهداشت جامعه در مؤسسه از مرکز بازماندگان مصنوعی در کوت بازدید می کنند

دوشنبه 24/12/2018

در چارچوب کار داوطلبانه انجام شده توسط بخش های علمی موسسه و به مناسبت روز بین المللی نیازهای ویژه و روز همبستگی انسانی که در ماه دسامبر همزمان شد، معلمان و دانشجویان گروه تحلیل آسیب شناسی و جامعه سلامت یک سفر علمی به مرکز عصبی مصنوعی      خبار جزئیات

 

دبیر موسسه از والیات واریات بازدید می کند

یکشنبه، 23/12/2018

به مناسبت فرض پست از فرماندار واسط، رئیس موسسه صبح امروز دکتر مهدی فرحان با هدف باز کردن این صبح دکتر محمد جمیل آل Mayahi به او را در فرض خود را از وظایف استان تبریک می گویم بازدید مدیریت. استان و شهروندان آن. در پایخبار جزئیات

 

برای بحث در مورد برنامه ارزیابی الکترونیکی، بخش ارزیابی کیفیت و عملکرد در موسسه ملاقات می کند با سران و مربیان بخش های علمی


یکشنبه، 23/12/2018

در حضور سرپرست دکتر مهدی فرحان ، گروه ارزیابی تضمین کیفیت و عملکرد موسسه جلسات گسترده ای با سران و معلمان بخش های علمی برگزار کرد. در آغاز این نشست، رئیس بخش، آقای سعید عباس Madoudi آل Aqabi، استقبال دین و ملازمان، از جمله برنامخبار جزئیات

 

 بخش تکنیک های برق در موسسه نتیجه گیری (پیشرفته در کامپیوتر)


یکشنبه، 23/12/2018

در همکاری با بخش علمی، گروه فناوری در موسسه یک دوره آموزشی (پیشرفته در کامپیوتر) با مشارکت تعدادی از استادان و کارکنان موسسه برگزار کرد. برنامه درسی دوره شامل سخنرانی های نظری و عملی خبار جزئیات

 

موسسه فنی / كوت یک کارگاه آموزشی در مورد توسعه ظرفیت کارگران آموزش فنی و حرفه ای را در هماهنگی با شورای بریتانیا TVET سازماندهی می کند

پنجشنبه 22/12/2018

تحت نظارت شورای بریتانیا و یونسکو و با حمایت اتحادیه اروپا، دبیر موسسه کارگاه آموزشی را برای توسعه توانایی های آموزش فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با مشارکت تعدادی از کارکنان موسسه و تعدادی از کارکنان اداره آموزش عالي اداره آموزش واسط . این     خبار جزئیات

 

وزارت فن آوری منابع آب در مؤسسه یک سمینار آموزشی "آگاهی آب و تصفیه آب مصرفی برای اهداف کشاورزی از طریق آبیاری آبیاری آبیاری و قطره ای "

پنجشنبه 20/12/2018

با مشارکت یک هیأت از اداره کشاورزی واسط و یک گروه از مهندسین، تکنسین ها و کشاورزان در استان و حضور سرتیپ دکتر مهدی فرحان بوینا و دستیاران علمی و دانشجویان و تعدادی از سرپرستان و گروه های آموزشی علمی. وزارت فن آوری منابع آب یک سمینار    خبار جزئیات

 

کانال ماهواره ای عراق واسط در مهمان نوازی موسسه

 

پنجشنبه 20/12/2018

در حاشیه پوشش سمپوزیوم آموزشی و آگاهی از عقلانیت مصرف آب که توسط وزارت منابع آب در موسسه انجام شده توسط دفتر ماهواره ای عراق واسط دفتر مصاحبه تلویزیونی با دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان ، جایی که او در مورد نیاز    خبار جزئیات

 

مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد در موسسه ملاقات با نیروی کار کیفیت در ادارات علمی است

 

پنجشنبه 20/12/2018

 

آقای سعید عباس Medoudi آل Aqabi برگزار شد جلسه با اعضای تیم آماده سازی برای رسیدن به اعتبار علمی از بخش های علمی. این جلسه درباره اجرای الزامات سازمان های اعتباربخشی که در آن ادارات تکنولوژیکی بر اساس    خبار جزئیات

 

معاون موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی مقامات تیم بازسازی و بازسازی زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز در جمهوری اسلامی دریافت می کند.

 

سه شنبه 18/12/2018

معاون نخست وزیری دکتر مهدی فرحان از رئیس تیم بازسازی و احداث زیارتگاه های مقدس در شهر اهواز، نامه ای از قدردانی و قدردانی خود را در شهر اهواز دریافت کرد که در آن، از تلاش ها، مشارکت و همکاری در تخصیص آن ابراز   خبار جزئیات

 

گروه تجزیه و تحلیل آسیب شناسی در موسسه سمیناری تحت عنوان "رادیکال های آزاد و اثرات مضر آنها را برگزار می کند "

 

سه شنبه 18/12/2018

وزارت تحلیل پاتولوژی در موسسه سازماندهی سمینار تحت عنوان "ریشه های رایگان و اثرات مضر آنها" توسط استاد دکتر حیدر حافظ Hameish، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان بخش های علمی. (اتم ها یا  خبار جزئیات

 

مربی موسسه فناوری فضایی موسسه در سومین کنفرانس مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی در دانشکده فنی مهندسی - بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 18/12/2018

حمد كریم جابر، معاون آموزش و پرورش، در كنفرانس سومین كنفرانس مهندسی در دانشکده فنی مهندسی توانبخش - بغداد، یکی از مؤسسات دانشگاه فنی مرکزی تحت شعار "مطالعات فارغ التحصیل، پورتال" پژوهش و دانشگاه علمی دانشگاه خبار جزئیات

 

آقای رئیس گروه تحلیل آسیب شناسی در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد شرکت می کند

 

سه شنبه 18/12/2018

 

استادیار دکتر خالد یاسین Zughair آل Zamili، رئیس پاتولوژی دپارتمان تحلیل در موسسه، در کمیته بحث پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان (احمد تایه شرکت هاتات ) از بخش بیماری ها و بیماری های طیور در دانشکده دامپزشخبار جزئیات

 

بخش علمی موسسه دارای یک دوره تحت عنوان

( پروتکل ATM )

دوشنبه17/12/2018

بخش علمی به عنوان بخشی از برنامه آموزشی خود برای توسعه کارکنان آموزش، کارمندان فنی و اداری در موسسه، با حضور تعدادی از کارکنان و کارکنان موسسه، دوره آموزشی تحت عنوان " پروتکل Atqit " را سازماندهی کرد . برنامه درسی اول روز از دوره پنج روزه . خبار جزئیات

واحد مهندسی ساخت گاراژ برای مکانیزم های موسسه را تکمیل کرد

دوشنبه17/12/2018

بدر چارچوب طرح Deanship برای توسعه زیرساخت ساختمان های آن، کارکنان واحد مهندسی کار خود را با ایجاد یک گاراژ برای مکانیزم های مختلف موسسه انجام دادند. این توسط آقای ریاض اعلام  . خبار جزئیات

واحد کارخانه و کارگاه تولید 15 کتابخانه مدل MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه

دوشنبه17/12/2018

با تلاش های خودکفا، صاحبان کارگاه نجاری آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی در موسسه شروع به ساخت 15 کتابخانه چوبی مدل از MDF برای کتابخانه مرکزی موسسه کردند . خبار جزئیات

معلمان و دانش آموزان از فنی موسسه / تخت در جشن مرکزی دانشگاه فنی مرکزی شرکت به فارغ التحصیل جلسه چهارم (پیروزی و توسعه)

دوشنبه17/12/2018

دبیر موسسه، دکتر مهدی فرحان، در جشن سالگرد چهارم از دانش آموزان از دانشگاه فنی مرکزی در حضور نماینده وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی دکتر شرکت موسی موسوی و تعدادی از شخصیت های برجسته در این کشور و . خبار جزئیات

گروه مهندسی مکانیک در موسسه سمیناری تحت عنوان "سیستم های کیفیت (ISO) در زمینه تولید را برگزار می کند "

 

پنجشنبه 13/12/2018

وزارت تکنیک های مکانیک سازماندهی بخش تولید در موسسه سمیناری تحت عنوان (سیستم های کیفیت (ISO در تولید) توسط استادیار Nemaa حافظ آل موسوی، که در حضور علمی دستیار دکتر ناظم برگزار شد معامله ابوود و تعدادی از سران و معلمان . خبار جزئیات

رئیس گروه فناوری منابع آب در موسسه در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکدۀ مهندسی فنی - بغداد شرکت می کند

 

 

پنجشنبه 13/12/2018

استادیار دکتر عبداللهک کمال محمود رئیس فناوری منابع آب در موسسه در کمیته مباحث کارشناسی ارشد فارغ التحصیلان ( نباا فالح نصیر ) متخصص در تکنیک های مهندسی زمینه در دانشکدۀ فنی مهندسی - بغداد در دانشگاه فنی مرکزی (ارزیابی محله در طرح جامع با شاخص های استفاده از زمین با استفاده از تکنیک های. خبار جزئیات

بخش فعالیت دانشجویی موسسه در جلسه ویژه مراسم فارغ التحصیلی مرکزی شرکت می کند

 

پنجشنبه 13/12/2018

آقای نجاح عبدالهادی محبوبه ، رئیس بخش فعالیت های دانشجویی موسسه در جلسه مسئولان فعالیت های دانشجویی در تشکیلات دانشگاه فنی مرکزی برای مراسم فارغ التحصیلی دوره پیروزی و توسعه در دانشکده هنرهای کاربردی تحت رهبری پروفسور عباس عبدالحسین الق..
خبار جزئیات

در همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه واسط و انجمن آکادمیک شعبه Wassit Deanship موسسه برگزاری سمپوزیوم در مورد (مکانیزم های گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها بین انسان ها و حیوانات )

جشنبه 13/12/2018

از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی، انحلال موسسه در همکاری با دانشکده دامپزشکی دانشگاه واسط و آکادمی آکادمی های دانشگاه ها واسط برگزار شد یک سمینار علمی در مکانیزم گسترش مقاومت باکتریایی علیه انسان و آنتی  ....
خبار جزئیات

مدیر بخش تضمین کیفیت و عملکرد موسسه در کارگاه اعتباربخشی آزمایشگاه در دانشگاه فنی مرکزی شرکت می کند


 

پنجشنبه 13/12/2018

این کارگاه توسط سازمان ارزیابی کیفیت و عملکرد دانشگاه فنی مرکزی در "اعتباربخشی آزمایشگاهی" برگزار شد که در حضور دکتر وارکا خالد عبدالجبار ، معاون رئیس دانشگاه امور اداری و مالی و تحت نظارت دکتر دکتر حیدر مه دی  ....
خبار جزئیات

دو کارگاه از گروه تکنیک های فضایی در موسسه برگزاری کارگاه آموزشی در مورد "نقش GIS در خدمات اجتماعی" در موسسه فنی / Essaouira


 

چهارشنبه 12/12/2018 از اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و دعوت رسمی از Deanship از فنی موسسه / صویره دو دوره در بخش تکنیک های منطقه در موسسه استادیار عواد علی سحر و دستیار معلم احمد کریم جابر و پردازنده داده آقای . علی باسم عبدالرزاق یک  ....
خبار جزئیات

تحت عنوان "من یک کتاب بخوانم، زندگی من تغییر کرد." معاون موسسه یک نمایشگاه کتاب برای دانش آموزان گروه تحلیل آسیب شناسی باز می کند


 

چهارشنبه 12/12/2018 به عنوان بخشی از فعالیت های بخش فعالیتهای دانشجویی برای سال تحصیلی جاری، و همزمان با عبور از یک سال از پیروزی های بزرگ به دست آمده توسط نیروهای شجاع ما و بسیج مقدس ما به سازماندهی تماس از تروریست ها و از آزادی از شهر....
خبار جزئیات

آقای رئیس گروه تحلیلی آسیب شناسی در بحث پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه بغداد شرکت می کند
 

سه شنبه 11/12/2018 استادیار دکتر خالد یاسین زهیر الظمیلی، رئیس بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناسی در موسسه، در کمیته بحث پایان نامه کارشناسی ارشد دانش آموز (حیدر فلیح حسن) از بخش بهداشت عمومی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد .....
خبار جزئیات

دستیار دبیر امور دانشجویی در جلسه ویژه مراسم فارغ التحصیلی مرکزی شرکت می کند
 

سه شنبه 11/12/2018 معاون رئیس برای امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران در جلسه معاونان رؤسای امور دانشجویان در تشکل های دانشگاه فنی مرکزی برای مراسم فارغ التحصیلی مرکزی که در دانشکده هنرهای کاربردی تحت ریاست دکتر برگزار شد، شرکت عباس عبدالحسین القیش، دبیر کالج و رئیس کم.....
خبار جزئیات
تحت شعار ((پیشرفت .. رفاه .. تمدن)) و با همکاری دانش آموزان، توسعه جوانان و توسعه انجمن بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در موسسه افتخارات شب اول
درخواست به مطالعه برای سال 2017-2018 
دوشنبه 12/11/2018 


ا
ز اصل همکاری بین موسسات آموزش عالی و سازمان های جامعه مدنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 2018- 2019 تجزیه و تحلیل آسیب شناختی از وزارت سیستم با همکاری دانش آموزان و توسعه جوانان و انجمن توسعه به آسیای (امیدوارم که شما) اولین شب درخواست به مطالعه برای سال تحصیلی 2017-2018
خبار جزئیات
گروه تحلیلی آسیب شناسی در موسسه دوره ای تحت عنوان "بیماری های گذار"

 دوشنبه 12/11/2018 
در این طرح آموزش و توسعه به صاحبان موسسه به این نتیجه رسیدند بخش علمی و با همکاری بخش تجزیه و تحلیل آسیب شناختی در دوره آموزشی موسسه تحت عنوان (بیماریهای واگیر) در تعدادی از مردان و زنان موسسه شرکت کردند، و شامل برنامه درسی چند جلسه موضوعات از مهم ترین برای شناسایی بیماری های انتقالی ترین بومی در عراق و دلایل گسترش آنها و
خبار جزئیات

دانش آموزان در مرحله دوم مجتمع مسکن دانشجویی فایهوا در موسسه نماینده خود را برای سال تحصیلی 2018-2019 انتخاب می کننددر یک فضای دموکراتیک است که با شفافیت و آزادی انتخاب و تحت نظارت مستقیم استادیار علا حسین عمران، معاونت امور دانشجویی و در حضور فعالیت های دانش آموز بخش و آقای موفقیت عبدالهادی دانشجویان محبوب و وزیرمحوطه و سرپرستان انتخابات 
خبار جزئیات

گروه بهداشت عمومی این موسسه یک سمینار تحت عنوان "فتق فتق وجود دارد"تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه تحت عنوان (فتق باد (فتق توسط دستیار معلم قاسم Djaaol بازگشت، که در حضور  
خبار جزئیات

به منظور آماده سازی برای ورود به تولید پایدار انرژی و محیط زیست دوستانه، آقای رئیس موسسه مطالعات و پاسخگویی به تولید بیوگاز کمیسیون (گاز زیستی)در حضور همه اعضای آن با ساختار آقای دین دکتر مهدی فرحان برای مطالعه و تولید کمیسیون بیوگاز (گاز زیستی) به منظور مطالعه امکان ورود به محیط تولید انرژی پایدار و دوستانه در موسسه ملاقات نمود، در این نشست بود، آنها این امکان را در موسسه برای تولید این گاز از طریق در دسترس بودن زیرساخت بررسی فضاهای وسیع و حضور رشته های مختلف ا عضویت های 
خبار جزئیات

2019 - آقای واحد افسر مشاوره تحصیلی و روانی در موسسه در اولین نشست سالانه مقامات هدایت آموزشی و پژوهشی اجتماعی در دانشگاه فنی مرکزی برای سال تحصیلی 2018 شرکت


در حضور پروفسور دکتر فرید مجید عبدل دستیار امور پیشوا 2019 - آقای واحد افسر مشاوره تحصیلی و روانی در موسسه، ژست داکتر عبدالله در اولین نشست سالانه مقامات هدایت آموزشی و پژوهشی اجتماعی توسط بخش مشاوره آموزشی در وزارت از بخش های داخلی
خبار جزئیات

دبیر موسسه با سرپرستان و سرپرستان مجتمع الیمان و الفیهه برای مسکن دانشجویان در موسسه ملاقات می کند


تدر حضور آقای دانشیار رئیس امور دانشجویی استادیار علا حسین عمران، آقای دین دکتر مهدی فرحان با ساختار مدیران و سرپرستان اسمبلر FAYHAA و ایمان برای دانش آموزان مسکن در موسسه ملاقات نمود، و در این نشست به بحث این کتاب بود و وزارت آموزش
خبار جزئیات

گروه فناوری مدیریت مواد در موسسه سمیناری تحت عنوان "چشم انداز مدیریت پسامدرن"


تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه توسط معلم طارق آرمان عبدالله المنصوری، که در حضور دستیاران علمی و امور دانشجویان و تعدادی از روسای ادارات آموزش علوم در آغاز این نشست که تحت عنوان (چشم انداز مدیریت از عصر پسا صنعتی)، آقای مربی تمام شرکت کنندگان استقبال   
خبار جزئیات

بخش علمی موسسه دوره ای تحت عنوان "تکنیک های نوشتن انگلیسی"

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند                                                                                                                     


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

دبیر موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی وی از وزیر آموزش عالی دریافت می کند                                                                                                                          


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل تجربیات و کار بر روی اعمال تحق  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

گروه فناوری مدیریت مواد در موسسه سمیناری تحت عنوان "چشم انداز مدیریت پسامدرن"

  دوشنبه 5/11/2018


تکنیک های مدیریت مواد سیستم های بخش در سمینار موسسه توسط معلم طارق آرمان عبدالله المنصوری، که در حضور دستیاران علمی و امور دانشجویان و تعدادی از روسای ادارات آموزش علوم در آغاز این نشست که تحت عنوان (چشم انداز مدیریت از عصر پسا صنعتی)، آقای مربی تمام شرکت کنندگان استقبال کرد و سپس شروع به سخنرانی خود تعریف مدیریت عصر پسا صنعتی ورودی اداری جدید به ظهور انسانیت فرد کارگر از طریق حضرت رهبر که از نظر اخلاقی فضیلت ظرفیت همه، با وجود متفاوت سند چشم انداز و تعدد وابستگی و مدیریت روش  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

بخش علمی موسسه دوره ای تحت عنوان "تکنیک های نوشتن انگلیسی"  

  دوشنبه 5/11/2018


در طرح آموزش در توسعه یک فرشته موسسه سازمان یک دوره تحت عنوان بخش علمی

 
(تکنیک های نوشتن انگلیسی)

با مشارکت کارکنان آموزشی خود مؤسسه، فنی و اداری و از نظر مرجع، و اطمینان از جلسه پلت فرم، که به مدت پنج روز به طول انجامید برای روشن کردن نحوه به نو طرح احکام در هنگام نوشتن در زبان انگلیسی در ح"  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر موسسه نامه ای از افتخاری از رییس دانشگاه فنی مرکزی دریافت می کند

  دوشنبه 5/11/2018


آدكتر موسسه دکتر مهدی فرحان، دكتر مجید حمید مجید، رییس دانشگاه فنی امارات متحده عربی، از قدردانی از تلاش های علمی خود در انتشار پژوهش "بهینه سازی ولتاژ برای سیستم قدرت توزیع با استفاده از روش های جایگزین"  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر موسسه نامه ای از قدردانی و قدردانی وی از وزیر آموزش عالی دریافت می کند

  یکشنبه 4/11/2018


آقای رئیس موسسه، ساختار دکتر مهدی فرحان دریافت نامه از تشکر و قدردانی از جناب آقای وزیر آموزش عالی، پس از دیدار کمیته وزارتی و واقعیت های داخلی را ببینید و آماده شدن بخش برای سال تحصیلی 2018-2019، اشاره می کند که روشهای تعمیر و نگهداری در طول تعطیلات تابستان، ک  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

دبیر دانشکده کشاورزی، دانشگاه واسط، موسسه را برگزار کرد

  یکشنبه 4/11/2018


دبیر موسسه دکتر مهدی فرحان، دبیر دانشکده کشاورزی دانشگاه واسط دکتر ریاض جبرس منصور را در دفتر خود دریافت کرد. این نشست شامل مبادله دیدگاه ها و ایده های بین دو طرف، باز کردن زمینه های همکاری متقابل و تبادل  
خبار جزئیات

                                                                                                                           

استادیار دجله مهدی محمود نجار در دومین کنفرانس بین المللی علمی در علوم اجتماعی و آموزشی (Rees2) در ترکیه شرکت کردند

  شنبه 3/11/2018


کارکنان آموزش در بخش تکنیک های حسابداری در موسسه استادیار دجله مهدی محمود النجار در کنفرانس علمی بین المللی دوم در علوم اجتماعی و آموزشی (Rees2) برگزار شده توسط دانشگاه باندیرما شرکت کردند، واقع در شهرستان ترکیه آنتالیا، در همکاری با مرکز بابر ترکیه مطالعات و پژوهش های تحقیق مشخص شده است (تاثیر  خبار جزئیات

                                                                                                                           

آتکنسین های موسسه نماینده خود را در هیئت موسسه انتخاب می کنند

 جمعه 2/11/2018


 
در فضای دموکراسی و در حضور دکتر احمد عبدالرزاق عبدالرضا معاونت امور اداری و مالی، به نمایندگی از رئیس موسسه، دکتر مهدی فرحان، قصد این بود برای برگزاری انتخابات برای انتخاب نماینده از تکنسین در شورای موسسه برای سال تحصیلی 2018-2019 است روند انتخابات از طریق یک کمیته برای مدیریت فرآیند رای در خبار جزئیات

                                                                                                                           

آقای رئیس موسسه یک جلسه با گسترش کمیته مقدماتی کنفرانس علمی بین المللی برای اولین بار در بهداشت و پزشکی تخصص نگه

 پنجشنبه 1/11/2018


 در حضور آقایان دستیاران علمی و اداری و امور دانشجویی برگزار آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان، ساختار یک جلسه گسترش با اعضای کمیته مقدماتی نخستین کنفرانس علمی بین المللی بهداشت، درمان و تخصص پزشکی، که انتظار می رود به اتفاق در موسسه در طول ماه آوریل سال 2019خبار جزئیات

                                                                                                                           

آموزش حیدر عبدال خالق خادایر پژوهش در انرژی و سوخت را منتشر می کند

 پنجشنبه 1/11/2018


منتشر شده توسط دکتر حیدر عبد الخالق آل الوان، آموزش خضیر در بخش تکنیک های مکانیکی در موسسه تحقیقات علمی تحت عنوان
 α-Fe2O3
می نانوذرات به عنوان حامل اکسیژن برای شیمی حلقه احتراق: یک رویکرد یکپارچه خصوصیات مواد به درک و ذرات اثرات اندازه..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

وزارت فن آوری منابع آب در موسسه یک سمینار تحت عنوان "گرمایش جهانی" را سازماندهی می کند.

چهارشنبه 31/10/2018


منابع آب سیستم های فناوری بخش در سمینار موسسه تحت عنوان (گرم شدن کره زمین (توسط استاد دکتر عبدالخالق کمال محمود، رئیس بخش، که در سالن کنفرانس در حضور دانشیار علمی دکتر ناظم Trad را عبود و تعدادی از سران آموزش و کارکنان بخش های علمی برگزار شد. در آغاز جلسه کاردانی استقبال حضور علمی و سپس شروع به محترم سخنرانی دکتر عبدالخالق با تعریف گرم شدن کره ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

انجمن وزارت بهداشت و درمان در موسسه نتیجه گیری با یک دوره (موارد کمک های اولیه در آزمایشگاه ها و کارگاه اتفاق می افتد) تحت عنوان

چهارشنبه 31/10/2018


در برنامه های آموزشی خود را برای سال تحصیلی جاری 2018-2019 علمی بخش و در همکاری با وزارت بهداشت اجتماعی در موسسه البته انجام (موارد کمک های اولیه که در آزمایشگاه ها و کارگاه رخ می دهد) تحت عنوان که در آن تعدادی از مردان و زنان موسسه کارگران در آزمایشگاه ها و کارگاه ذکر جلسه تصمیم دکتر امیره
..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

پوشه تعرفه را که برای (مسمومیت غذایی به بازدید کنندگان و صاحبان اجتماعات اربعین توزیع شده است - و دستان خود را بشویید - ذخیره گریس (

جمعه 26/10/2018


در فعالیت های فعالیت های دانش آموز بخش در موسسه و برای انتشار آگاهی علمی و آموزشی و هدایت در میان طیف از جامعه و به منظور بالا بردن سطح آگاهی های بهداشتی در مورد بازدید کننده ایمنی مواد غذایی و صاحب صفوف هنگامی که ما امروز پوشه تعرفه برای انتشار (مسمومیت غذایی - و دستان خود را بشویید - صرفه جویی در فضل)، که به دسته های توزیع شده است Husseiniaت    ..اخبار جزئیات

                                                                                                                           

موسسه فنی Deanship / ساحل D 'راه اندازی کمپین (صرفه جویی در برکت و رحمت (برای اطلاع رسانی و آموزش بازدیدکنندگان به سمت کربلا و صاحبان اجتماعات حسینیه

پنجشنبه 25/10/2018


ابه منظور انتشار آگاهی علمی و آموزشی و هدایت طیف از جامعه، به ویژه در میان بازدید کنندگان به راهپیمایی میلیون ها نفر برای عملکرد سایت بازدید چهل و روز، Deanship از موسسه به طور مستقیم تحت هدایت راه اندازی شده توسط ساختار انتخاباتی آقای سرتیپ دکتر مهدی فرحان با عنوان (نگه داشتن گریس) با مشارکت کارکنان و دانش آموزان از موسسه توزیع تعاریف